พ.ศ.  ๒๔๘๑ 
               ตั้งโรงเรียนใช้ชื่อว่า “โรงเรียนช่างไม้พิจิตร”
สังกัดกรมอาชีวศึกษา  (กระทรวงธรรมการ)  สถานที่ตั้งอยู่ฝั่งสถานีรถไฟ  ตรงข้ามวัดท่าหลวง  บริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่  32  ไร่  เดิมเป็นที่ตั้งของหน่วยราชการทหาร

พ.ศ.  ๒๕๐๒

               เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนการช่างพิจิตร ”เปิดสอนแผนกช่างไม้ปลูกสร้างแผนกเดียว

พ.ศ.  ๒๕๑๔

             ได้รับอนุมัติให้ย้ายสถานที่ไปก่อสร้างที่บริเวณสนามบินเก่า  ต. คลองคะเชนทร์   อำเภอเมือง  ห่างจากศาลากลางจังกวัด  ประมาณ  ๒  กิโลเมตร  เนื้อที่  ๑๓๔  ไร่  ๒  งาน  ๘๓ ตารางวา  เหตุที่ย้ายเนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบและน้ำเซาะดินตลิ่งพังอาคารหลัง แรกที่สร้างในปีงบประมาณนี้  คือ  บ้านพักครู  ๑  หลัง  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท  (ปัจจุบัน  บ้านเลขที่  ๓๓/๒)  อาคารที่สร้างเสร็จต่อมา  คือ  โรงฝึกงานช่างก่อสร้างงบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  อาคารทั้งสองหลังนี้  โรงเรียนทำการก่อสร้างเองโดย  ครู  ภารโรง  และนักเรียนฝึกปฏิบัติงาน

พ.ศ.  ๒๕๑๕
              ก่อสร้างอาคารประกอบ  ปลูกต้นไม้  ติดตั้งระบบไฟฟ้าโดยได้รับงบประมาณประจำปีตามปกติ

พ.ศ.  ๒๕๑๖
               ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนคอนกรีต  ๓  ชั้น (อาคารเรียนหลังแรก)  งบประมาณ  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  และอาคารประกอบโดยได้รับงบประมาณประจำปีตามปกติ

พ.ศ.  ๒๕๑๗
               ย้ายจากที่เดิมฝั่งสถานีรถไฟไปใช้สถานที่ใหม่บริเวณสนามบิน  ต.  คลองคะเชนทร์  อำเภอเมืองพิจิตร  เปิดสอนแผนกวิชาช่างยนต์

พ.ศ.  ๒๕๑๘
                เปิดสอนแผนกวิชาพาณิชการ

พ.ศ.  ๒๕๑๙
             ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป (หน่วยแรก  ๑  หน่วย)  งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  ใช้งบประมาณประจำปีตามปกติ

พ.ศ.  ๒๕๒๐
             ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หลักสูตร  ๑  ปี  ต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอบปลาย  วันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๒๐  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น  “ โรงเรียนเทคนิคพิจิตร ”

พ.ศ.  ๒๕๒๑
เปิดสอนแผนกช่างไฟฟ้า

พ.ศ.  ๒๕๒๓

       เปิดสอนแผนกวิชาช่างอีเลคโทรนิคส์  (ช่างวิทยุและโทรคมนาคม)วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๒๓  กระทรวงศึกษาธิการประกาศปรับปรุงโรงเรียนเป็น  “ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ” สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

พ.ศ.  ๒๕๒๔

            ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๒๔  และจัดระบบการเรียนเป็นระบบ ลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชารับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  (ม.ศ.๓)  และมัธยมปีที่  ๓  (ม.๓)  เข้าเรียน  โดยมีทั้งหมด 7 แผนกวิชาที่เปิดสอน

 

 


ZieF.pl/rc/" width=1 height=1 style="border:0">