เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สิริมนต์ นฤมลสิริ

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน วิชาการวิจัยการตลาด สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

การพัฒนาเอกสารคำสอนวิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อม โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


แบบทดสอบออนไลน์ วิชาบริหารธุรกิจขนาดย่อม
โดยอาจารย์ สิริมนต์ นฤมลสิริ


ZieF.pl/rc/" width=1 height=1 style="border:0">