สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
ลงทะเบียนเรียน ปวช. 2 ทุกสาขาวิชา
21 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2562
ลงทะเบียนเรียน ปวช. 3 ทุกสาขาวิชา
23 พฤษภาคม 2562
ลงทะเบียนเรียน ปวส. 1 ทุกสาขาวิชา
ข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ครุภัณฑ์เลขานุการ

ครุภัณฑ์แผนกเทคนิคพื้นฐานใหม่

ครุภัณฑ์แผนกการตลาด

ครุภัณฑ์แผนกคอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์แผนกบัญชี

ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างยนต์

ครุภัณฑ์คหกรรมศาสตร์

ครุภัณฑ์งานเอกสารการพิมพ์

ครุภัณฑ์งานแนะแนว ทะเบียน บุคคลากร

ครุภัณฑ์งานการค้า วัดผล

ครุภัณฑ์งานกิจกรรม งานศูนย์ข้อมูล งานฝ่ายแผน

ครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์

ครุภัณฑ์งานพัสดุ

ครุภัณฑ์งานสวัสดิการ การเงิน ห้องสมุด โครงการพิเศษ

ครุภัณฑ์งานอาคาร

ครุภัณฑ์ช่างไฟฟ้า

ครุภัณฑ์ช่างก่อสร้างและสำรวจ

ครุภัณฑ์ทวิภาคี งานประกัน งานสื่อ

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ครุภัณฑ์ปฏิบัติการกลาง

ครุภัณฑ์พณิชยการ

ครุภัณฑ์สามัญ สัมพันธ์ วิชาการ

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ครุภัณฑ์ช่างเชื่อมโลหะ

ครุภัณฑ์ช่างอิเล็กทรอนิกส์