รับสมัครประเภทบุคคลทั่วไป ประจําปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2562 ถึง 30 มีนาคม 2562

   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
รอประกาศ
- มีนาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- มีนาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
ข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ครุภัณฑ์เลขานุการ

ครุภัณฑ์แผนกเทคนิคพื้นฐานใหม่

ครุภัณฑ์แผนกการตลาด

ครุภัณฑ์แผนกคอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์แผนกบัญชี

ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างยนต์

ครุภัณฑ์คหกรรมศาสตร์

ครุภัณฑ์งานเอกสารการพิมพ์

ครุภัณฑ์งานแนะแนว ทะเบียน บุคคลากร

ครุภัณฑ์งานการค้า วัดผล

ครุภัณฑ์งานกิจกรรม งานศูนย์ข้อมูล งานฝ่ายแผน

ครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์

ครุภัณฑ์งานพัสดุ

ครุภัณฑ์งานสวัสดิการ การเงิน ห้องสมุด โครงการพิเศษ

ครุภัณฑ์งานอาคาร

ครุภัณฑ์ช่างไฟฟ้า

ครุภัณฑ์ช่างก่อสร้างและสำรวจ

ครุภัณฑ์ทวิภาคี งานประกัน งานสื่อ

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ครุภัณฑ์ปฏิบัติการกลาง

ครุภัณฑ์พณิชยการ

ครุภัณฑ์สามัญ สัมพันธ์ วิชาการ

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ครุภัณฑ์ช่างเชื่อมโลหะ

ครุภัณฑ์ช่างอิเล็กทรอนิกส์