สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
ลงทะเบียนเรียน ปวช. 2 ทุกสาขาวิชา
21 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2562
ลงทะเบียนเรียน ปวช. 3 ทุกสาขาวิชา
23 พฤษภาคม 2562
ลงทะเบียนเรียน ปวส. 1 ทุกสาขาวิชา
ภาพกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรทั้งหมด

รายการ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 87 รายการ
ภาพกิจกรรม ชื่อกิจกรรม วันที่ / เดือน / ปี รายละเอียดกิจกรรม ผู้บักทึก ดูเพิ่มเติม
พิธี ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ระดับ ปวส.1 และประชุมผู้ปกครอง 2562 17 พฤษภาคม 2562, 08:30 น. วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. นายบุญชอบ โพธิ์ประเสิรฐ (รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร) ได้เป็นประธานในพิธี ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ระดับ ปวส.1 และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ สามารถปฎิบัติตัวได้ถูกต้องตามระเบียบวินัย แลรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การทำงาน และการอยู่ร่วมกัน กระทั่งจบการศึกาา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา กับวิทยาลัย โดยมี นายพินิจ บุญโสภา (รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร)กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีในครั้งนี้ วท. พิจิตร คลิก
ประชุม ครูเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ติดตามงาน) 16 พฤษภาคม 2562, 14:00 น. วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น.นายบัณฑิต เหลืองประเสิรฐ (หัวหน้างานประกันฯ)เป็นประธานในการประชุม ครูเจ้าหน้าที่งานประกันฯ โดยมีครูเจ้าหน้าที่งานประกันแต่ล่ะแผนกวิชาเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ วท. พิจิตร คลิก
โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหาร สถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ 16 พฤษภาคม 2562, 10:00 น. วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น.นางพัชรีย์ พรมแก้วงาม (รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร)เป็นประธานในการเปิด โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหาร สถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ โดยมีคณะครู เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จาก 3 สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร ได้แก่ 1.วิทยาลัยเทคนิคพิิจิตร 2.วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร 3.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโนโลยีพิจิตร เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วท. พิจิตร คลิก
พิธี ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ระดับ ปวช.1 และประชุมผู้ปกครอง 2562 16 พฤษภาคม 2562, 08:30 น. วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. นางสาวนุชนาถ จันทรประภาพ (รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร) ได้เป็นประธานในพิธี ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ระดับ ปวช.1 และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ สามารถปฎิบัติตัวได้ถูกต้องตามระเบียบวินัย แลรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การทำงาน และการอยู่ร่วมกัน กระทั่งจบการศึกาา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา กับวิทยาลัย โดยมี นายมานิตย์ มณีโชติ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร)ขึ้นให้โอวาส และมีคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีในครั้งนี้ วท. พิจิตร คลิก
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูวท.พิจิตร 62 15 พฤษภาคม 2562, 09:00 น. วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ผอ.สงวน บุญปิยทัศน์ (อดีตรองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา)เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร โดยมีนายประธานวิทย์ ยูวะเวส และนายมานิตย์ มณีโชติ (ผู้อำนวยการเทคนิคพิจิตร) คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วท. พิจิตร คลิก
พิธีลงนาม MOU วท.พิจิตร กับสถานประกอบการณ์ แผนกวิชาช่างยนต์ 15 พฤษภาคม 2562, 08:00 น. วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น.นายมานิตย์ มณีโชติ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร)เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ร่วมกับสถานประกอบการแผนกวิชาช่างยนต์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ สถานประกอบการต่างๆ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 วท. พิจิตร คลิก
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับ ปวส.ปีการศึกษา 62 8 พฤษภาคม 2562, 08:30 น. วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. นายมานิตย์ มณีโชติ (ผู่อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร) ได้เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับ ปวส.และให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วท. พิจิตร คลิก
โครงการ วิทยาลัยคุณธรรมแก่บุคลากร วท.พิจิตร รุ่นที่ 2 วันที่ 2 8 พฤษภาคม 2562, 08:00 น. วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น.นายมานิตย์ มณีโชติ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร)ได้นำคณะครู เข้าร่วม โครงการ วิทยาลัยคุณธรรม รุ่นที่ 2 วันที่ 2 โดยอบรมคณะครู โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 วท. พิจิตร คลิก
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับ ปวช.ปีการศึกษา 62 7 พฤษภาคม 2562, 08:30 น. วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. นายมานิตย์ มณีโชติ (ผู่อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร) ได้เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับ ปวช.และให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมีคณะ ครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วท. พิจิตร คลิก
โครงการ วิทยาลัยคุณธรรมแก่บุคลากร วท.พิจิตร รุ่นที่ 2 วันที่ 1 7 พฤษภาคม 2562, 08:00 น. วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น.นายมานิตย์ มณีโชติ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร)ได้นำคณะครู เข้าร่วม โครงการ วิทยาลัยคุณธรรม รุ่นที่ 2 วันที่ 1 โดยอบรมคณะครู โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 วท. พิจิตร คลิก

ถัดไป หน้าสุดท้าย

สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน