สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

-
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่างๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ําดื่ม การทําบัตรประกันสุขภาพ การทําประกันอุบัติเหตุการทําใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่างๆ การตรวจสุขภาพประจําปีและตรวจหาสารเสพ ติ ของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

2. จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่ นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

3. ดําเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา

4. ให้คําปรึกษาและทําหน้าที่เกี่ยวกับสุภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ สุขภาพ สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่างๆ ทั้งการป้องกันและรักษา

5. จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

6. จัดโรงอาหารวางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการ ให้การบริการแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี

7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในและ ภายนอกสถานศึกษา

8. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานปฏิบัติงานตามลําดับขั้น

9. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบ

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย