รับสมัครประเภทโควตาพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
26 มกราคม 2562
สอบ V - Net ระดับชั้น ปวช. 3
27 มกราคม 2562
สอบ V - Net ระดับชั้น ปวส. 2
28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562
สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทําแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี

2. ดําเนินการโครงการตามพระราชดําริเช่นโครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตํารวจ ตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดําริอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ดําเนินโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่นโครงการพัฒนา อาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ 108 อาชีพ

4. ดําเนินโครงการการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่นและ หน่วยงานอื่น

5. ดําเนินจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม ตามนโนบายเช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนโครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชนโครงการอาชีวะบริการ และโครงการ ช่วยเหลือให้บริการอื่นๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย

6. เผยแพร่องค์ความรู้ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชนเพื่อการมีงานทําและประกอบอาชีพ

7. ดําเนินงาน ประสานงานป้องกันและปราบปรามสารเพติดงานแก้ปัญหาป้องกันโรค เอดส์ งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

8. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพ ให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านสื่อมวลชนต่างๆ

9. ติดตามประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้ คําแนะนําในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

10. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น

11. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของทางสถานศึกษา ที่ได้รับมอบหมาย

12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย