สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

-
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
งานปกครอง

งานปกครอง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่ กําหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหนางานในการแก้ปัญหาของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา

3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ จากหน่ายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติ ของนักศึกษา

4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครองเพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียนนักศึกษา

5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอ ความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา

6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทการก่อ ความไม่สงบในสถานศึกษา

7. จัดทําระเบียนนักเรียนสักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤตจิและลงโทษกรณีกระทําความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ

8. สรุปผลการประเมินและนําผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

9. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น

10. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย