สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

-
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
งานวัดผลและประเมินผล

งานวัดผลและประเมินผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการจัดผล และประเมินผล

2. กํากับ ดูและ จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมลผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตาม ระเบียบ

3. ดําเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน

4. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนสอนคระกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้ อํานวยการวิทยาลัยเพื่ออนุมัติผลการเรียน

5. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน

6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ

7. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทําข้อสอบมาตรฐาน

8. เก็บรักษาและทําลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงาน วัดผลประเมินผลการเรียนเละเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผล

9. ดําเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนหรือโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

11. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับ

12. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย