สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

-
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
แผนกวิชา

แผนกวิชา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. การจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือกจัด ตารางสอนรวมและตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา

2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน การสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบ แผนของทางราชการ

3. วางแผนและดําเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้

4. จัดหาคู่แลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็น ปกติและมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ การใช้ อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตํารา เอกสาร และใบช่วยสอนต่างๆ

6. ติดตามและแนะนําเกี่ยวกับการทําโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้คู่มือครู ใบ งาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการ จัดการเรียนการสอน

7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน

8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสํานักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ

9. ปกครอบดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทาง ราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา

10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

11. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น

12. ดูแล บํารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย