สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

-
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- กรกฎาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
บุคลากรแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ :: วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นางสาวกฤชอร รัศมีรัชกุล
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นางอมรา ทิพาทรัพย์สพรั่ง
นายธานินทร บุญยะกาพิมพ์
นายธันว์ ห้อยหงษ์ทอง

นางสาวนพภาพร ขุนพลช่วย

นางสุกัญญา คล้ายสุวรรณ์

นางสัญญา โพธิ์ทอง

นางสาวพรรณวร บุญประเศรษฐผล

นายสาโรจน์ บุญปู่

นางสาวนภาพร บุญมี

นางสาวกิติยาพร วรสา

นางสาวนภาพร มิ่งโสดา

นายวงศ์สถิตย์ เผือกพูล

นางสาวภาวิดา โพธิพิทักษ์

นางสาววรรณวิไล ฤทธิเดช

นางณัฏฐา โกวาช

นางสาววชิรา อดุลยรัตนพันธุ์

นางสมใจ ดำสง

MR. Ruicong Jiang

นางสาววรารมย์ บุญมา

นางสาวจีดารัตน์ ยอดเกตุ

นางสาววรินยุพา บุญมา

นางสาวสมปรารถนา กุลมัย
   


เข้าสู่เว็บไซต์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์