รับสมัครประเภทโควตาพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
26 มกราคม 2562
สอบ V - Net ระดับชั้น ปวช. 3
27 มกราคม 2562
สอบ V - Net ระดับชั้น ปวส. 2
28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562
สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
บุคลากรแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ :: วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นายธันว์ ห้อยหงษ์ทอง
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นางอมรา ทิพาทรัพย์สพรั่ง
นายธานินทร บุญยะกาพิมพ์
นางสาวกฤชอร รัศมีรัชกุล

นางสาวนพภาพร ขุนพลช่วย

นางสุกัญญา คล้ายสุวรรณ์

นางสัญญา โพธิ์ทอง

นางสาววรรณวิไล ฤทธิเดช

นางสาววชิรา อดุลยรัตนพันธุ์

นางสาววรารมย์ บุญมา

นางสาวกิติยาพร วรสา

นางณัฏฐา โกวาช

นางสาวจีดารัตน์ ยอดเกตุ

นายวงศ์สถิตย์ เผือกพูล

นางสมใจ ดำสง

นางสาวภาวิดา โพธิพิทักษ์

นางสาวพรรณวร บุญประเศรษฐผล

นายสาโรจน์ บุญปู่

นางสาวนภาพร บุญมี


นางสาวนภาพร มิ่งโสดา
เข้าสู่เว็บไซต์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์