รับสมัครประเภทโควตาพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
26 มกราคม 2562
สอบ V - Net ระดับชั้น ปวช. 3
27 มกราคม 2562
สอบ V - Net ระดับชั้น ปวส. 2
28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562
สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
บุคลากรแผนกวิชาการ์บัญชี:: วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นางสุขใจ ตอนปัญญา
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


นางณัศจี เลี่ยมวิไล
นางอารยา รอดสการ
นางสาวมณฑกาญจน์ ทศแก้ว

นางสาวนุสรา แสงตาล

นายรัฐธนนท์ คงเกษม

นางสาวกชพรรณ บ่อพืชน์

นางสาวจารุณี จุลบุตร

นางสาวอรวลัญช์ น้อยสมวงษ์

นางชิตตินันท์ แสงสว่าง


นางสรัญธร ครุธทิน
เข้าสู่เว็บไซต์ แผนกวิชาการบัญชี
FACEBOOK แผนกวิชาการบัญชี