รับสมัครประเภทบุคคลทั่วไป ประจําปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2562 ถึง 30 มีนาคม 2562

   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
รอประกาศ
- มีนาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
- มีนาคม 2562
รอเพิ่มข้อมูล
บุคลากรแผนกวิชาการ์บัญชี:: วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นางสุขใจ ตอนปัญญา
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


นางณัศจี เลี่ยมวิไล
นางอารยา รอดสการ
นางสาวมณฑกาญจน์ ทศแก้ว

นางสาวนุสรา แสงตาล

นายรัฐธนนท์ คงเกษม

นางสาวกชพรรณ บ่อพืชน์
นางสาวจารุณี จุลบุตร

นางกัณทิมา กองสวรรค์

นางชิตตินันท์ แสงสว่าง
นางสรัญธร ครุธทิน
นางสาวอรวลัญช์ น้อยสมวงษ์เข้าสู่เว็บไซต์ แผนกวิชาการบัญชี
FACEBOOK แผนกวิชาการบัญชี