รับสมัครประเภทโควตาพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 : VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE  [ 4th NORTH REGION ]
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
PHICHIT TECHNICAL COLLEGE 
ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
26 มกราคม 2562
สอบ V - Net ระดับชั้น ปวช. 3
27 มกราคม 2562
สอบ V - Net ระดับชั้น ปวส. 2
28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562
สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
บุคลากรแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ :: วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร


นางสุนันท์ พรหมประกอบ
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์


นางกุลญาดา จันทร์กระจ่าง
นางสาวชวมล เย็นตั้ง
นางสาวลำพูน เขาเวียง

นางสาวรัชนก โทลักษณ์

นายกิตติคุณ เขียวอุไร

นางอธิชา มวลพรหม

นางสาวปรียาพร ท่าเกษม

นายอรรถชัย อินทร์เลี่ยม

นางสาวกนกวรรณ จำนวน


นางสาวสุวรรณา เกนุ้ย
เข้าสู่เว็บไซต์ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์